ambasadorwschodu.pl | Organa
20694
page-template-default,page,page-id-20694,page-child,parent-pageid-20688,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-92.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Sekretariat i Sekretarz Konkursu
zajmuje się sprawami organizacyjnymi Konkursu i czuwa nad przebiegiem wszystkich etapów Konkursu i sprawną komunikacją. Pracami Sekretariatu kieruje Sekretarz Konkursu powoływany przez Organizatora. Sekretariat Konkursu powołuje członków Radę Konkursu, a także zaprasza członków Komitetu Nominującego oraz Rady Ambasadorów.

Rada Konkursu
ciało doradcze i opiniujące Konkursu. W skład Rady Konkursu wchodzi od 3 do 9członków. Eksperci powoływani są przez Sekretarza Konkursu. Rada Konkursu czuwa nad zgodnością przebiegu i treści Konkursu z jego założeniami przyjętymi wartościami, opiniuje przyjęte przez Sekretariat standardy jakości, realizację norm etycznych, doradza w kwestiach ewentualnych sporów merytorycznych i proceduralnych, do jakich może dochodzić w trakcie Konkursu, oraz służy radą na temat kierunków rozwoju Konkursu.

Komitet Nominujący
Grono przedstawicieli trzech subregionów Polski Wschodniej, reprezentujący takie dziedziny życia społecznego jak: gospodarka, media, samorząd, organizacje społeczne i kulturalne, nauka. Rolą Komitetu Nominującego jest wskazanie Kandydatów na Nominatów w czterech dziedzinach konkursowych: Samorządność, Przedsiębiorczość, Turystyka, Projekt.

Rada Ambasadorów
Grono Laureatów nagrodzonych w poprzednich edycjach Konkursu. Rolą Rady Ambasadorów jest nominacja i wybór Kandydatów w pięciu dziedzinach konkursowych: Społecznie Odpowiedzialny, Kultura i Sztuka, Nauka, Marka, Nagroda Specjalna, Honorowy Ambasador Wschodu.

Kapituła Konkursu
ciało konkursowe powoływane przez Sekretariat Konkursu i Radę Ekspertów. W skład Kapituły Konkursu wchodzi od 5 do 25 członków wybieranych m.in.: z grona Laureatów ostatniej edycji Konkursu, praktyków oraz ekspertów z następujących dziedzin: przedsiębiorczość, nauka, samorząd, organizacja społeczna, kultura i sztuka, media. Zadaniem Kapituły Konkursu jest stworzenie Finałowej Listy Nominatów i wybór Laureatów Konkursu spośród tych Nominatów, którzy zostali zgłoszeni przez Komitet Nominujący i potwierdzili pisemnie lub elektronicznie udział w Konkursie oraz wybór laureatów w dziedzinach : Przedsiębiorczość, Samorządność, Turystyka, Projekt.