ambasadorwschodu.pl | Regulamin
20692
page-template-default,page,page-id-20692,page-child,parent-pageid-20688,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-92.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ AMBASADORA POLSKI WSCHODNIEJ
EDYCJA 2023

Postanowienia ogólne
§ 1

Misją Konkursu o Tytuł Ambasadora Polski Wschodniej jest cykliczny przegląd i propagowanie w Polsce oraz na świecie godnych szczególnego uznania przykładów samorządności, przedsiębiorczości komercyjnej i społecznej oraz twórczości naukowej i kulturalnej realizowanych na terenie Polski Wschodniej lub wywodzących się z Polski Wschodniej.

§2

Celem Konkursu jest ocena, wybór, prezentacja, publiczne wyróżnienie i upowszechnianie przedsięwzięć i osób, które w sposób wyjątkowy reprezentują potencjał społeczny, gospodarczy, naukowy i kulturalny Polski Wschodniej.

§3

Oficjalna nazwa Konkursu brzmi „Konkurs o Tytuł Ambasadora Polski Wschodniej”, nazwa skrócona „Ambasador Wschodu”.

§4

Kwalifikacja kandydatów do Tytułu Ambasadora Polski Wschodniej podporządkowana jest trzem naczelnym wartościom:
1. Użyteczność społeczna;
2. Związek terytorialny i merytoryczny z Polską Wschodnią;
3. Odpowiedzialność społeczna zgodna z powszechnie przyjętymi normami etycznymi.

§5

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, grupy formalne i nieformalne, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje, które prowadzą działalność na terenie Polski Wschodniej.

§6

Organizatorem Konkursu jest wydawca czasopisma ,,Kraina Bugu”- 5 Strona sp. z o.o., z siedzibą w Janowie Podlaskim (21-505).

Zasięg terytorialny Konkursu

§7

Konkurs obejmuje obszar Polski Wschodniej podzielony na cztery Regiony według obowiązującego podziału administracyjnego, w którym najmniejszą część Regionu stanowi powiat:

1. Region podlaski składający się z:
miast: Białystok, Suwałki, Łomża
powiatów: suwalski, sejeński, augustowski, wysoko-mazowiecki, zambrowski, łomżyński, koleński, grajewski; białostocki, sokólski, moniecki, bielski, siemiatycki, hajnowski;

2. Region mazowiecki składający się z:
miast: Siedlce, Ostrołęka
powiatów: ostrołęckim, ostrowskim, wyszkowskim, wołomiński, węgrowski, sokołowski, miński, siedlecki, łosicki, garwoliński

3. Region lubelski składający się z:
miast: Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość, Puławy
powiatami: łukowski, bialski, radzyński, parczewski, rycki, lubartowski, puławski, opolski, kraśnicki, lubelski, świdnicki, łęczyński, włodawski, chełmski, krasnostawski, zamojski, hrubieszowski, tomaszowski, biłgorajski;

4. Region podkarpacki składający się z:
miast: Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Mielec
powiatami: stalowowolski, janowski, sandomierski, tarnobrzeski, niżański, kolbuszowski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, rzeszowski, leżajski, łańcucki, lubaczowski, jarosławski, przeworski, przemyski, jasielski, kraśnicki, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki;

Harmonogram Konkursu

§8

1. Konkurs organizowany jest cyklicznie od 2013 roku.
2. X edycja Konkursu o Tytuł Ambasadora Polski Wschodniej rozpoczyna się w dniu 10 sierpnia 2023 r. zaś kończy w dniu uroczystej Gali Ambasadorów 18 listopada 2023 r.
3.Nabór zgłoszeń do Konkursu rozpoczyna się z dniem 28 sierpnia 2023r., a kończy się 13 września 2023 r.
3. Nominaci informowani są o uzyskanej nominacji do dnia 25 września 2023 r.
4. Lista Nominatów w dziedzinach: Samorządność, Przedsiębiorczość, Turystyka i Projekt zostanie ogłoszona przez Sekretariat Konkursu w dniu 2 października 2023 r. i opublikowana na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.ambasadorwschodu.pl
5. Lista Laureatów Konkursu ogłoszona zostanie publicznie w dniu 18 listopada 2023 r; podczas uroczystej Gali Ambasadorów Wschodu, a następnie opublikowana na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.ambasadorwschodu.pl.

Organa Konkursu

§9

Organami Konkursu są:

 • Sekretariat i Sekretarz Konkursu
 • Rada Konkursu
 • Komitet Nominujący
 • Kapituła Konkursu
 • Rada Ambasadorów
 • Kapituła Nagrody Specjalnej

Sekretariat i Sekretarz Konkursu
§10

1. Sekretariat Konkursu, na czele którego stoi Sekretarz Konkursu, powoływany jest w każdej edycji przez Organizatora.
2. Zadaniem Sekretariatu Konkursu jest organizacja i zarządzanie Konkursem zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
3. Zadaniem Sekretarza Konkursu jest organizacja pracy Sekretariatu Konkursu, powołanie Rady Konkursu oraz wspólnie z Radą Konkursu powołanie pozostałych gremiów. Sekretarz Konkursu współdziała z Radą Konkursu w celu prawidłowego i zgodnego z procedurami określonymi w Regulaminie, przeprowadzania i wyłonienia Laureatów danej edycji.
4. Sekretarz Konkursu ma prawo zgłoszenia jednej nominacji w każdej dziedzinie konkursowej i do każdego tytułu.

Rada Konkursu
§11

1. Radę Konkursu w każdej edycji powołuje Sekretarz Konkursu.
2. Rada Konkursu liczy od 3 do 9 członków. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady w trybie przez siebie uzgodnionym. Spory w gronie Rady rozstrzyga Przewodniczący Rady Konkursu.
3. Rada Konkursu czuwa nad zgodnością przebiegu i treści Konkursu z jego założeniami i przyjętymi wartościami, opiniuje przyjęte przez Sekretariat standardy jakości, realizację norm etycznych, doradza w kwestiach ewentualnych sporów merytorycznych i proceduralnych, do jakich może dochodzić w trakcie Konkursu, oraz służy radą na temat kierunków rozwoju Konkursu.
4. Rada Konkursu powołuje członków Kapituły Konkursu.
5. Rada Konkursu zatwierdza Listę Nominatów zgłoszonych przez Komitet Nominujący i przekazuje ją pod obrady Kapituły Konkursu w kategoriach wskazanych w §17 pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 niniejszego Regulaminu.
6. Członkowie Rady Konkursu mają prawo zgłosić po jednej Nominacji w każdej dziedzinie konkursowej i do każdego tytułu.
7. Członkowie Rady Konkursu mogą uczestniczyć w obradach Kapituły Konkursu na prawach członka Kapituły Konkursu.
8. Rada Konkursu współdziałając z Radą Ambasadorów wyłania spośród zgłoszonych Nominatów, Laureatów Nagród w dziedzinach: Społecznie Odpowiedzialny, Kultura i Sztuka, Nauka, Marka;
9. Rada Konkursu wspólnie z Kapitułą Nagrody Specjalnej wyłania spośród zgłoszonych Nominatów Laureata Nagrody Specjalnej.
10. Członkowie Rady Konkursu nominują, a następnie w trybie wspólnie przyjętym wyłaniają Laureata Honorowego Ambasadora Wschodu.
11. Rada Konkursu może zbierać się w terminach i miejscach przez siebie ustalonych lub działać korespondencyjnie.

Komitet Nominujący
§12

1. Komitet Nominujący w każdej edycji powoływany jest przez Sekretariat Konkursu.
2. Komitet Nominujący liczy od 15 do 60 przedstawicieli reprezentujących cztery regiony wymienione i opisane w §7 niniejszego Regulaminu.
3. Członkowie Komitetu Nominującego powinni reprezentować następujące dziedziny: przedsiębiorczość, nauka, samorząd, działalność społeczna, kultura i sztuka, media.
4. Do grona Członków Komitetu Nominującego mogą zostać powoływani także Nominaci z lat poprzednich, którzy nie otrzymali tytułu Ambasadora Wschodu, a także osoby lub podmioty, które otrzymały Wyróżnienia w latach poprzednich.
5. Zadaniem Komitetu Nominującego jest wskazanie Nominatów w dziedzinach: Przedsiębiorczość, Samorządność, Turystyka i Projekt, będących reprezentantami regionów wskazanych w §7 niniejszego Regulaminu.
6. Każdy Członek Komitetu Nominującego ma prawo wskazać jednego Kandydata w danej dziedzinie opisanej w §17 pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 niniejszego Regulaminu. Wskazanie Kandydata powinno zawierać merytoryczne uzasadnienie wyboru.
7. Organizator dopuszcza możliwość dołączenia do Listy Nominatów, nominacji zgłoszonych w trybie otwartym (społecznym) przez osoby lub podmioty, które prawidłowo wypełnią formularz nominacji wraz z uzasadnieniem i dokładnym wskazaniem/określeniem podmiotu nominującego. Zgłoszenia w trybie otwartym odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora www.ambasadorwschodu.pl. Zgłoszenia w trybie otwartym będą przyjmowane do dnia 13 września 2023r.
8. Laureaci poprzednich edycji Konkursu nie mogą być ponownie nominowani, w tych dziedzinach w których zostali wyróżnieni tytułem Ambasadora Wschodu.
9. Lista Nominatów w dziedzinach: Przedsiębiorczość, Samorządność, Turystyka oraz Projekt publikowana jest przez Sekretariat Konkursu na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.ambasadorwschodu.pl po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych w §21 pkt. 1-5 niniejszego Regulaminu.
10. Prace Komitetu Nominującego odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem środków teleinformatycznych.

Rada Ambasadorów
§13

1. Radę Ambasadorów w każdej edycji powołuje Sekretariat Konkursu, zapraszając do niej wszystkich dotychczasowych Laureatów.
2. Zadaniem Rady Ambasadorów jest wskazanie Listy Nominatów oraz wspólnie z Radą Konkursu wybór Laureatów w następujących dziedzinach:

 • Społecznie Odpowiedzialny;
 • Kultura i Sztuka;
 • Nauka;
 • Marka;
 • Honorowy Ambasador Wschodu

3. Każdy Członek Rady Ambasadorów ma prawo do jednej nominacji wraz z uzasadnieniem, w każdej z wyżej wymienionych kategorii.
4. Wybór Laureata dokonuje się w trybie trójstopniowym:
a) faza nominacji: Rada Ambasadorów zgłasza nominacje w poszczególnych dziedzinach,
b) faza głosowania: wszyscy członkowie Rady Ambasadorów, którzy zgłosili swoje nominacje w danej edycji, głosują na zgłoszonych Nominatów z pominięciem nominacji własnych,
c) faza wyboru: Rada Konkursu uwzględniając wyniki głosowania przeprowadzonego przez Radę Ambasadorów, przeprowadza wewnętrzną dyskusję nad poszczególnymi Nominatami, a następnie zarządza głosowanie, w wyniku którego wyłania Laureatów poszczególnych dziedzin lub tytułów.
5. W przypadku równej ilości głosów lub niemożliwości rozstrzygnięcia w trybie głosowania, o wyborze Laureata decyduje Przewodniczący Rady Konkursu wraz z Sekretarzem Konkursu w głosowaniu jawnym w obecności pozostałych członków Rady Konkursu.
6. Laureaci poprzednich edycji Konkursu nie mogą być ponownie nominowani w dziedzinach, w których zostali wyróżnieni tytułem Ambasadora Wschodu.
7. Radzie Konkursu przysługuje prawo wskazania jednego Kandydata na Nominata, w każdej z sześciu wymienionych wyżej kategorii.
8. Prace Rady Ambasadorów odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem środków teleinformatycznych.
9. Rada Konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznawaniu Tytułu Ambasadora Wschodu w danej dziedzinie lub o pozbawieniu Laureata Tytułu – również z mocą wsteczną – na wniosek jednego z jej członków, jeśli w trakcie dyskusji i głosowania tajnego uzna większością głosów, że zaszły okoliczności uzasadniające taką decyzję.

Kapituła Konkursu
§14

1. Kapitułę Konkursu w każdej edycji powołuje Sekretariat Konkursu wraz z Radą Konkursu.
2. Kapituła Konkursu składa się z minimum 5 a maksimum 11 członków, wybieranych z grona:

 • Laureatów poprzedniej edycji Konkursu w dziedzinach: Przedsiębiorczość, Samorządność, Projekt, Turystyka;
 • Ekspertów z dziedzin: przedsiębiorczość, nauka, samorząd, organizacja społeczna, kultura i sztuka, media;
 • Praktyków z dziedzin: przedsiębiorczość, nauka, samorząd, organizacja społeczna, kultura i sztuka, media;

3. Stałym Członkiem Kapituły Konkursu jest Sekretarz danej edycji Konkursu.
4. Członkami Kapituły Konkursu mogą być także Członkowie Rady Konkursu.
5. Członkowie Kapituły Konkursu wybierają Przewodniczącego spośród swojego grona w głosowaniu jawnym lub poprzez jednogłośne wskazanie kandydata z grona Członków Kapituły.
6. Zadaniem Kapituły Konkursu jest wybór Laureatów Konkursu spośród tych Nominatów, którzy zostali zgłoszeni przez Komitet Nominujący i potwierdzili pisemnie lub elektronicznie zgodę na udział w Konkursie.
7. Finałowa Lista Nominatów tworzona jest w trakcie głosowania korespondencyjnego. Każdy Nominat jest oceniany co najmniej przez 3 członków Kapituły na podstawie: uzasadnienia członka Komitetu Nominującego, ankiety informacyjnej dostarczonej przez Nominata oraz ogólnodostępnych źródeł informacji. Nominat oceniany jest w 5 obszarach obejmujących kluczowe kryteria w danej dziedzinie przy użyciu skali punktowej: od 1 do 10 dla każdego kryterium.
8. Finałowa Lista Nominatów ma postać rankingu punktowego, w którym zajmowane miejsce rankingowe jest wynikiem średniej oceny 3 członków Kapituły Konkursu.
9. Kapituła Konkursu przyznaje Tytuły Ambasadora Wschodu w następujących dziedzinach:

 • Samorządność;
 • Przedsiębiorczość;
 • Projekt;
 • Turystyka.

10. Wybór Laureata dokonywany jest w głosowaniu jawnym większościowym, w oparciu o: Finałową Listę Nominatów i analizę dostarczonych przez Nominata informacji. Głosowanie nad wyborem Laureatów poprzedzone jest dyskusją nad wybranymi kandydatami.
11. W przypadku równej ilości głosów otrzymanych przez Nominatów, o wyborze Laureata decyduje Przewodniczący Kapituły Konkursu.
12. Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o przyznaniu Wyróżnienia w każdej z kategorii wymienionych w §17 pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4., spośród wszystkich Nominatów, którzy zostali zgłoszeni przez Komitet Nominujący i potwierdzili pisemnie lub elektronicznie udział w Konkursie.
13. Kapituła może podjąć decyzję o nie przyznaniu Tytułu Ambasadora Wschodu w danej kategorii lub wnieść wniosek do Rady Konkursu o pozbawieniu Laureata Tytułu – również z mocą wsteczną – na wniosek jednego z jej członków, jeśli w trakcie dyskusji i głosowania tajnego uzna większością głosów, że zaszły okoliczności uzasadniające taką decyzję.

Kapituła Nagrody Specjalnej
§15

1. Kapitułę Nagrody Specjalnej w każdej edycji powołuje Sekretariat Konkursu wraz Radą Konkursu, zapraszając do niej przedstawicieli mediów (redakcji) z poszczególnych Regionów wskazanych w §7 niniejszego Regulaminu.
2. Kapituła Nagrody Specjalnej składa się z minimum 5 a maksimum 17 członków,
3. Zadaniem Kapituły Nagrody Specjalnej jest wskazanie Listy Nominatów, spośród których zostanie wyłoniony Laureat Nagrody Specjalnej danej edycji Konkursu.
3. Każdy Członek Kapituły Nagrody Specjalnej ma prawo do jednej nominacji wraz z uzasadnieniem.
4. Wybór Laureata dokonuje się w trybie dwustopniowym:
a) faza nominacji: Kapituła Nagrody Specjalnej zgłasza nominacje,
b) faza wyboru: Kapituła Nagrody Specjalnej wraz z Radą Konkursu przeprowadza wewnętrzną dyskusję nad poszczególnymi Nominatami, a następnie zarządza głosowanie, w wyniku którego wyłania Laureata Nagrody Specjalnej.
5. W przypadku równej ilości głosów lub niemożliwości rozstrzygnięcia w trybie głosowania, o wyborze Laureata decyduje Przewodniczący Rady Konkursu wraz z Sekretarzem Konkursu w głosowaniu jawnym w obecności pozostałych członków Rady Konkursu i członków Kapituły Nagrody Specjalnej.
6. Laureaci poprzednich edycji Konkursu w kategorii Nagroda Specjalna nie mogą być ponownie nominowani do tego wyróżnienia.
7. Radzie Konkursu przysługuje prawo wskazania jednej nominacji do Kandydata w kategorii Nagroda Specjalna.
8. Prace Kapituły Nagrody Specjalnej odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem środków teleinformatycznych.
9. Rada Konkursu wraz z Kapitułą Nagrody Specjalnej może podjąć decyzję o nie przyznawaniu Tytułu Nagrody Specjalnej lub o pozbawieniu Laureata Tytułu – również z mocą wsteczną – na wniosek jednego z jej członków, jeśli w trakcie dyskusji i głosowania tajnego uzna większością głosów, że zaszły okoliczności uzasadniające taką decyzję.

§16

Członkowie wszystkich Organów Konkursu powinni kierować się w swoich wyborach zasadami i wartościami opisanymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności wskazanymi w §4 i §18 niniejszego Regulaminu.

Kategorie i tytuły
§17

1. Tytuł Ambasadora Wschodu przyznawany jest w ośmiu dziedzinach: Samorządność, Przedsiębiorczość, Turystyka, Projekt, Społecznie Odpowiedzialny, Kultura i Sztuka, Nauka, Marka.
Tytuły: Honorowego Ambasadora Wschodu oraz Nagroda Specjalna przyznawane są osobom lub podmiotom za przedsięwzięcia angażujące społeczność wschodniej Polski lub pogranicza w odkrywanie, zrozumienie i kultywowanie wielokulturowych powiązań regionu, wspólnych tradycji i historii. W szczególności tytuł Honorowego Ambasadora przyznawany jest osobom, których indywidualny dorobek w uprawianej przez nie dziedzinie kultury, sztuki, nauki, przedsiębiorczości gospodarczej lub społecznej wnosi wyjątkowy i trwały wkład w dziedzictwo cywilizacyjne Polski Wschodniej.
1.1 Tytuł Ambasadora Wschodu w dziedzinie Samorządność
Obejmuje przedsięwzięcia w dziedzinie samorządności w tym także działania inwestycyjne, inicjowane i realizowane na terenie Polski Wschodniej przez osoby reprezentujące administrację samorządową lub/i współpracujące z administracją samorządową, instytucje, podmioty zbiorowe, grupy formalne lub nieformalne, których działania na rzecz społeczności lokalnej sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi tej społeczności, zwłaszcza rozwojowi jej dobrobytu i dobrostanu;
Tytuł ten przyznawany jest za dokonania szczególne, unikatowe, twórcze, reformatorskie i godne naśladowania, wykraczające poza wynikającą z obowiązków publicznych, samorządowych czy społecznych standardową działalność publiczną, samorządową lub społeczną. Dokonania te powinny mieć charakter ciągły lub procesowy, trwać co najmniej dwa lata. Wskazana jest współpraca międzysektorowa, angażująca administrację samorządową oraz partnerstwa publiczno-prywatne, lokalne i zewnętrzne, przy szerokim poparciu i twórczym zaangażowaniu zasobów lokalnej społeczności i lokalnego potencjału inwestycyjnego.
1.2 Tytuł Ambasadora Wschodu w dziedzinie Przedsiębiorczość
Obejmuje działania prowadzone w ramach mikro i małych przedsiębiorstw (do 50 osób), w szczególności działalności gospodarczej lub spółek prawa handlowego oraz projektów typu start-up;
Tytuł ten przyznawany jest za wyróżniające się osiągnięcia komercyjne na terenie Polski Wschodniej, które mają charakter ciągły lub procesowy, trwające co najmniej dwa lata (nie dotyczy projektów typu start-up), wykorzystanie lokalnych zasobów do tworzenia oryginalnych produktów lub usług wyróżniających się jakością i innymi istotnymi walorami oraz potencjałem rozwojowym.
1.3 Tytuł Ambasadora Wschodu w dziedzinie Turystyka
Obejmuje wszelkie rodzaje inicjatyw o charakterze turystycznym realizowane na terenie Polski Wschodniej przez firmy, instytucje, organizacje lub osoby prywatne;
Tytuł ten przyznawany jest za tworzenie lokalnych, regionalnych lub ponadregionalnych markowych produktów turystycznych, które mają charakter ciągły lub procesowy, trwające co najmniej dwa lata i wykorzystujące potencjał obszaru na którym są realizowane, a ich podstawowym celem jest zwiększenie ruchu turystycznego w Polsce Wschodniej.
1.4 Tytuł Ambasadora Wschodu w dziedzinie Projekt
Obejmuje wszelkie rodzaje inicjatyw o charakterze społecznym, kulturalnym lub gospodarczym realizowane na terenie Polski Wschodniej – co nie wyklucza zasięgu ogólnopolskiego lub międzynarodowego – przez osoby, grupy nieformalne, podmioty gospodarcze, organizacje trzeciego sektora lub instytucje;
Tytuł ten przyznawany jest za innowacyjne i niestandardowe przedsięwzięcia o charakterze społecznym, kulturalnym lub gospodarczym oraz wielokulturowym i transgranicznym, realizowane na terenie wschodniej Polski, które posiadają potencjał do dalszego rozwoju.
1.5 Tytuł Ambasador Wschodu w dziedzinie Społeczna Odpowiedzialność
Obejmuje inicjatywy i misje społeczne o szczególnej użyteczności publicznej, tworzone i organizowane na terenie Polski Wschodniej przez organizacje pozarządowe non-profit, grupy nieformalne, przedsiębiorstwa, instytucje lub osoby prywatne;
Tytuł ten przyznawany jest za przedsięwzięcia, które wprowadzają istotne, trwałe i pozytywne zmiany społeczne i środowiskowe, szczególnie takie które przyczyniają się do rozwiązania ważnych problemów społecznych, łagodzą czy ograniczają ich skutki lub im zapobiegają.
1.6 Tytuł Ambasador Wschodu w dziedzinie Kultura i Sztuka
Obejmuje twórczość kulturalną lub artystyczną w każdej dziedzinie sztuki realizowaną lub inicjowaną przez wywodzących się z Polski Wschodniej lub silnie z nią związanych twórców indywidualnych, grupy formalne i nieformalne, podmioty lub instytucje;
Tytuł ten przyznawany jest za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz działania na polu upowszechniania i rozwoju kultury w tym edukacji we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki w szczególności: teatru, filmu, muzyki, literatury, sztuk wizualnych, tańca, twórczości ludowej, upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, muzealnictwa, edukacji artystycznej, architektury, a także kultury cyfrowej.
1.7 Tytuł Ambasador Wschodu w dziedzinie Nauka
Obejmuje twórczość naukową w każdej dziedzinie realizowaną na terenie Polski Wschodniej przez naukowców indywidualnych, zespoły, podmioty lub instytucje;
Tytuł ten przyznawany jest za wybitne osiągnięcia naukowe o zasięgu lokalnym lub globalnym, w szczególności wynalazki, opracowania, odkrycia, programy i technologie, publikacje oraz działania na polu rozwoju i upowszechniania nauki i edukacji we wszystkich jej dziedzinach.
1.8 Tytuł Ambasador Wschodu w dziedzinie Marka
Obejmuje działalność gospodarczą, społeczną, publiczną, naukową, kulturalną lub artystyczną realizowaną na terenie Polski Wschodniej przez osoby, przedsiębiorstwa, podmioty, instytucje lub grupy formalne i nieformalne;
Tytuł ten przyznawany jest za wybitne osiągnięcia gospodarcze, społeczne, publiczne, naukowe, kulturalne lub artystyczne, które budują markę własną oraz wizerunek miejsc, w których powstają lub z którymi są trwale związane, wzmacniając tym samym i wzbogacając markę i wizerunek Polski Wschodniej.
1.9 Tytuł Ambasador Wschodu – Nagroda Specjalna
Obejmuje przedsięwzięcia realizowane na terenie Polski Wschodniej lub pogranicza (Białoruś, Litwa, Słowacja, Ukraina) o charakterze transgranicznym lub multi regionalnym inicjowane przez osoby lub podmioty zbiorowe, grupy formalne i nieformalne, podmioty lub instytucje;
Tytuł ten przyznawany jest za zrealizowane jednorazowo lub realizowane cyklicznie przedsięwzięcia angażujące społeczność wschodniej Polski lub pogranicza w odkrywanie, zrozumienie i kultywowanie wielokulturowych powiązań regionu, wspólnych tradycji i historii.
1.10 Tytuł Honorowego Ambasadora Wschodu
Tytuł przyznawany jest osobom, których indywidualny dorobek w uprawianej przez nie dziedzinie kultury, sztuki, nauki, przedsiębiorczości gospodarczej lub społecznej wnosi wyjątkowy i trwały wkład w dziedzictwo cywilizacyjne Polski Wschodniej.
2. Wyróżnienia w dziedzinach: Samorządność, Przedsiębiorczość, Turystyka, Projekt
2.1 Kapituła Konkursu może przyznać Wyróżnienia w dziedzinach: Samorządność, Przedsiębiorczość, Turystyka, Projekt.
2.2 Nominat, którego kandydatura jest zgłoszona do Wyróżnienia powinien spełniać następujące warunki:
Obejmuje przedsięwzięcia lub działalność gospodarczą, turystyczną, publiczną, samorządową lub pozarządową, realizowaną na terenie Polski Wschodniej przez osoby, przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, grupy formalne lub nieformalne;
Tytuł ten przyznawany jest za wyjątkowe i unikatowe osiągnięcia lub zasługujące na szczególne uznanie inicjatywy w dziedzinach: Samorządność, Przedsiębiorczość, Turystyka, Projekt
2.3 Kapituła Konkursu o przyznaniu Wyróżnienia decyduje w głosowaniu jawnym poprzez jednomyślne zaakceptowanie Nominata przez wszystkich członków Kapituły Konkursu.

Kryteria i procedury
§18

Kandydatury do tytułów w poszczególnych dziedzinach powinny być zgłaszane z zachowaniem i w oparciu o naczelne wartości Konkursu określone w §4 niniejszego Regulaminu oraz na podstawie następujących kryteriów merytorycznych:
1. Kandydat prowadzi legalną działalność na terenie Polski Wschodniej (zgodnie z obszarem określonym w §7 Regulaminu);
2. Działalność Kandydata spełnia następujące warunki:
Nie narusza powszechnie uznawanych norm społecznych;
Jest zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza z uwzględnieniem wymagań ekologicznych;
Jest udokumentowana, materialnie lub społecznie wymierna i sprawdzalna;
Reprezentuje co najmniej akceptowalne standardy jakościowe, użytkowe, technologiczne, estetyczne lub inne
3. Wskazane jest także, by zgłoszone do Konkursu przedsięwzięcia:
uwzględniały udokumentowane zaangażowanie lokalnego potencjału i kapitału społecznego, w tym także partnerstwo lokalne, regionalne lub/i zagraniczne;
miały charakter rozwojowy oparty na konkretnej strategii rozwoju, opatrzony konkretna wizją i misją;
opatrzone były zorganizowanym systemem komunikacji społecznej;
reprezentowały godny i możliwy do naśladowania model działalności.

§19

Konkurs trwa 14 tygodni (od 10 sierpnia do 18 listopada) i składa się z czterech etapów:
1. Etap Inauguracji,
2. Etap Nominacji,
3. Etap Finału,
4. Uroczysta Gala Konkursu.

§20

1. Etap Inauguracji trwa od 10 sierpnia do 27 sierpnia 2023 r. i obejmuje:

 • Publicznego ogłoszenia Inauguracji edycji Konkursu
 • Powołanie i rozpoczęcie statutowej działalności Sekretariatu;
  Powołanie Organów Konkursu: w tym powołanie i/lub uzupełnienia składu Rady Konkursu, powołanie: Komitetu Nominującego, Kapituły Konkursu;
 • Zawiadomienia i dostarczenia członkom poszczególnych organów dokumentacji konkursowej oraz dostępu do systemu teleinformatycznego niezbędnego do wskazania nominacji i głosowania;

2. Etap Nominacji trwa od 28 sierpnia do 13 września 2023 r. i obejmuje:

 • przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na Nominatów od Komitetu Nominującego;
  przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na Nominatów od Rady Ambasadorów;
 • zawiadomienie Nominatów w dziedzinach konkursowych wymienionych w §17 pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, potwierdzenie udziału i zebranie ankiet

3. Etap Finału trwa od 14 września 17 listopada 2023 r. i obejmuje:
ogłoszenie w dniu 2 października 2023 r. Listy Nominatów w poszczególnych dziedzinach konkursowych opisanych w §17 pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4;

 • przeprowadzenie obrad Kapituły Konkursu, i wyłonienie Laureatów w poszczególnych dziedzinach opisanych w §17 pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4;
 • przeprowadzenie obrad Kapituły Nagrody Specjalnej i Rady Ambasadorów i wyłonienie Laureatów w dziedzinach opisanych w §17 pkt 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10.
 • zawiadomienie Laureatów przez Sekretariat Konkursu o wynikach głosowania Rady Konkursu, Kapituły Nagrody Specjalnej oraz Kapituły Konkursu;

4. Uroczysta Gala Konkursu trwa jeden dzień i obejmuje:

 • uroczystą Galę Konkursu w Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim, która zostanie przeprowadzona 18 listopada 2023 r., podczas której następuje publiczne przedstawienie Laureatów wszystkich tytułów i nagród. Laureaci otrzymują Statuetki Ambasadora Wschodu, zaś osoby lub podmioty nagrodzone Wyróżnieniem otrzymują pamiątkowe emblematy.
 • podanie do publicznej wiadomości oraz opublikowanie na stronie internetowej Konkursu pełnej Listy Laureatów Tytułu Ambasadora Wschodu oraz Wyróżnień jeśli zostaną przyznane.

Postanowienia ogólne
§21

1. Lista Nominatów w kategoriach: Przedsiębiorczość, Samorządność, Turystyka oraz Projekt i Laureatów poszczególnych Tytułów będzie publikowana przez Sekretariat Konkursu na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.ambasadorwschodu.pl.
2. Kandydaci na Nominatów zgłoszeni przez Komitet Nominujący zobowiązani są do pisemnego lub elektronicznego wyrażenia zgody na udział w Konkursie w terminie 7 dni od otrzymania informacji z Sekretariatu Konkursu.
3. Nominaci zobowiązani są w ciągu 7 dni od dnia wyrażenia zgody na udział w Konkursie do wypełnienia i przesłania ankiety informacyjnej dostarczonej przez Sekretariat Konkursu, a także materiałów informacyjnych, ikonograficznych i/lub filmowych, które posłużą do oceny Nominata, a także przygotowania krótkiej prezentacji podczas Gali Konkursowej.
4. Brak otrzymania zgody Kandydata na Nominata w wymaganym terminie powoduje skreślenie Kandydata z Listy Nominatów.
5. Niedostarczenie przez Nominata w wymaganym terminie ankiety informacyjnej oraz materiałów wskazanych w pkt. 3 powyżej, skutkować będzie wyłączeniem Nominata z procedury oceny członków Kapituły Konkursu.
6. Laureaci zawiadamiani są przez Sekretariat Konkursu o otrzymaniu Tytułu Ambasadora Wschodu lub Wyróżnienia oraz zapraszani są do udziału w uroczystej Gali Konkursu na koszt Organizatora.
7. W przypadku niemożliwości wzięcia udziału w Gali Konkursu, Laureaci wskazują osoby, które będą reprezentować ich podczas Gali lub wspólnie z Organizatorem ustalają formę odebrania Tytułu.
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie wymaga opłat rejestracyjnych ani żadnych innych opłat związanych z odbiorem nagrody. Wszelkie koszty związane z udziałem w Konkursie oraz koszty udziału w uroczystej Gali Ambasadorów Wschodu pokrywa Organizator.
9. Wszyscy Laureaci otrzymują oficjalne bezpłatne 2 osobowe imienne zaproszenie na uroczystą Galę Konkursową, obejmujące uczestnictwo w Gali Konkursowej wraz z noclegiem i śniadaniem w Hotelu Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim.
10. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu ani żadnych innych kosztów.
11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Gali Ambasadorów Wschodu z ważnych i niezależnych od Organizatora przyczyn w szczególności na skutek działania siły wyższej lub wprowadzenia przepisów i rozporządzeń uniemożliwiających organizację Gali.

§22

Decyzje Sekretarza Konkursu, Rady Konkursu, Rady Ambasadorów, Kapituły Konkursu dotyczące Kandydatów, Nominatów i Laureatów są ostateczne i Uczestnikom Konkursu nie przysługuje od nich odwołanie.

§23

Prace Organów Konkursu przebiegają zgodnie z Regulaminem Konkursu, z którym zobowiązani są zapoznać się ich członkowie przed przyjęciem zaproszenia do zasiadania w tych Organach.

§24

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.ambasadorwschodu.pl i w siedzibie Organizatora Konkursu znajdującej się przy ul. Rynek 12 w Łosicach (08-200). Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerami telefonu 83 357 51 46, +48 511987560 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@ambasadorwschodu.pl lub magazyn@krainabugu.pl.

§25

Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§26

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych (w prasie, telewizji, sieci, katalogach i plakatach wystaw oraz we wszelkich innych mediach). Prezentacje Laureatów mogą być także wykorzystywane przez Organizatora Konkursu do celów promocyjnych podczas lokalnych ekspozycji na terenie kraju i poza jego granicami oraz udostępniane podmiotom zainteresowanym organizacją prezentacji na swoim terenie.
2. Wszelkie dane gromadzone przez Organizatora w ramach Konkursu są przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia Konkursu, a każda osoba biorąca udział czynnie lub biernie w Konkursie, ma prawo wglądu, weryfikacji lub usunięcia danych zgromadzonych na potrzeby realizacji Konkursu.
3. Wszyscy uczestnicy Konkursu oraz członkowie Organów Konkursu w szczególności: Sekretariat Konkursu, Sekretarz Konkursu, Komitet Nominujący, Rada Ambasadorów, Kapituła Konkursu, akceptując niniejszy Regulamin wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 , poz. 1182 j.t., zwaną dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”) na potrzeby wykonania Konkursu; zgodnie z postanowieniami powyższej ustawy przysługuje im prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
4. Organizator informuje, a akceptujący postanowienia Regulaminu przyjmuje do wiadomości, że wobec treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Organizator po uzyskaniu oświadczenia akceptacji niniejszego Regulaminu, bez konieczności uzyskania zgody Uczestnika, uprawniony jest do przetwarzania jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniach i innych materiałach, albowiem jest to niezbędne do zrealizowania Konkursu (art. 6. ust. 1 pkt b) RODO). Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora następować będzie na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na zasadach wynikających z RODO.

§27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Sekretariat Konkursu w porozumieniu z Radą Konkursu i/lub Kapitułami Konkursu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2023 r.