ambasadorwschodu.pl | Regulamin
20692
page,page-id-20692,page-child,parent-pageid-20688,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-92.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ AMBASADORA POLSKI WSCHODNIEJ EDYCJA 2021

Założenia ogólne

§ 1

Misją Konkursu o Tytuł Ambasadora Polski Wschodniej jest cykliczny przegląd i propagowanie w Polsce oraz na świecie godnych szczególnego uznania przykładów samorządności, przedsiębiorczości komercyjnej i społecznej oraz twórczości naukowej i kulturalnej realizowanych na terenie Polski Wschodniej lub wywodzących się z Polski Wschodniej.

§2

Celem Konkursu jest ocena, wybór, prezentacja, publiczne wyróżnienie i upowszechnianie przedsięwzięć i osób, które w sposób wyjątkowy reprezentują potencjał społeczny, gospodarczy, naukowy i kulturalny Polski Wschodniej.

§3

Oficjalna nazwa Konkursu brzmi „Konkurs o Tytuł Ambasadora Polski Wschodniej”, nazwa skrócona „Ambasador Wschodu”.

§4

Kwalifikacja kandydatów do Tytułu Ambasadora Polski Wschodniej podporządkowana jest trzem naczelnym wartościom:
1. Użyteczność społeczna;
2. Związek terytorialny i merytoryczny z Polską Wschodnią;
3. Odpowiedzialność społeczna zgodna z powszechnie przyjętymi normami etycznymi.

§5

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, grupy formalne i nieformalne, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje, które prowadzą działalność na terenie Polski Wschodniej.

Zasięg terytorialny Konkursu

§6

Konkurs obejmuje obszar Polski Wschodniej podzielony na trzy subregiony według obowiązującego podziału administracyjnego, w którym najmniejszą część subregionu stanowi powiat:

1. Subregion północno-wschodni, który podzielono na cztery obszary:

 • suwalski z powiatami: węgorzewski, gołdapski, giżycki, olecki, piski, ełcki, suwalski, sejeński, augustowski;
 • łomżyński z powiatami: wysoko-mazowiecki, zambrowski, łomżyński, koleński, grajewski;
 • ostrołęcki z powiatami: ostrołęckim, ostrowskim, wyszkowskim, wołomiński;
 • białostocki z powiatami: białostocki, sokólski, moniecki, bielski, siemiatycki, hajnowski;

2. Subregion środkowo-wschodni, podzielony na cztery obszary:

 • siedlecki z powiatami: węgrowski, sokołowski, miński, siedlecki, łukowski, garwoliński;
 • bialski z powiatami: łosicki, bialski, radzyński, parczewski;
 • lubelski z powiatami: rycki, lubartowski, puławski, opolski, kraśnicki, lubelski, świdnicki, łęczycki;
 • chełmsko-zamojski z powiatami: włodawski, chełmski, krasnostawski, zamojski, hrubieszowski, tomaszowski, biłgorajski;

3. Subregion południowo-wschodni, podzielony na cztery obszary:

 • tarnobrzeski z powiatami: stalowowolski, janowski, sandomierski, tarnobrzeski, niżański;
 • rzeszowski z powiatami: kolbuszowski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, rzeszowski, leżajski, łańcucki;
 • przemyski z powiatami: lubaczowski, jarosławski, przeworski, przemyski;
 • krośnieński z powiatami: jasielski, krośnieński, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki;

Harmonogram Konkursu

§7

1. Konkurs organizowany jest cyklicznie od roku 2013.
2. Nabór zgłoszeń do Konkursu rozpoczyna się z dniem 12 września 2021, kończy się 26 września 2021 r.
3. Nominaci informowani są o uzyskanej nominacji do dnia 30 września 2021,
4. Lista Nominatów ogłoszona będzie przez Sekretariat Konkursu w dniu 15 października 2021, i opublikowana na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.ambasadorwschodu.pl
5. Lista Laureatów Konkursu ogłoszona zostanie publicznie w dniu 27 listopada 2021 r; i opublikowana na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.ambasadorwschodu.pl

Organa Konkursu

§8

Organami Konkursu są: Sekretariat Konkursu, Rada Ekspertów Konkursu, Komitet Nominujący Konkursu, Rada Ambasadorów Wschodu, Kapituła Konkursu.

Sekretariat i Sekretarz Konkursu

§9

1. Sekretariat Konkursu, na czele którego stoi Sekretarz Konkursu, powoływany jest co roku przez Organizatora.
2. Zadaniem Sekretariatu Konkursu jest organizacja i zarządzanie Konkursem zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.

Rada Ekspertów Konkursu

§10

1. Sekretariat Konkursu powołuje co roku członków Rady Ekspertów Konkursu.
2. Rada Ekspertów Konkursu liczy od 3 do 9 członków. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady w trybie przez siebie uzgodnionym. Spory w gronie Rady rozstrzyga Przewodniczący Rady Ekspertów.
3. Rada Ekspertów Konkursu czuwa nad zgodnością przebiegu i treści Konkursu z jego założeniami i przyjętymi wartościami, opiniuje przyjęte przez Sekretariat standardy jakości, realizację norm etycznych, doradza w kwestiach ewentualnych sporów merytorycznych i proceduralnych, do jakich może dochodzić w trakcie Konkursu, oraz służy radą na temat kierunków rozwoju Konkursu.
4. Rada Ekspertów Konkursu powołuje członków Kapituły Konkursu.
5. Rada Ekspertów Konkursu zatwierdza Listę Nominatów zgłoszonych przez Komitet Nominujący i przekazuje ją pod obrady Kapituły Konkursu w kategoriach wskazanych w §15 pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 niniejszego Regulaminu.
6. Rada Ekspertów Konkursu wspólnie z Radę Ambasadorów Wschodu wyłania spośród zgłoszonych Nominatów, Laureatów Nagród: Społecznie Odpowiedzialny, Kultura i Sztuka, Nauka, Marka, Nagroda Specjalna, Honorowy Ambasador Wschodu;
7. Rada Ekspertów Konkursu może zbierać się w terminach i miejscach przez siebie ustalonych lub działać korespondencyjnie.

Komitet Nominujący

§11

1. Komitet Nominujący wyłaniany jest co roku przez Sekretariat Konkursu.
2. Komitet Nominujący liczy od 15 do 45 przedstawicieli reprezentujących trzy subregiony wymienione i opisane w §6 niniejszego Regulaminu.
3. Członkowie Komitetu Nominującego powinni reprezentować następujące dziedziny: przedsiębiorczość, nauka, samorząd, działalność społeczna, kultura i sztuka, media.
4. Do grona Członków Komitetu Nominującego powoływani są także Nominaci którzy nie otrzymali tytułu Ambasadora Wschodu, a także Laureaci Tytułu Odkrycie Roku z lat poprzednich.
5. Zadaniem Komitetu Nominującego jest stworzenie Listy kandydatów na Nominatów reprezentujących wyżej wymienione subregiony.
6. Każdy z Członków Komitetu Nominującego ma prawo wskazać jednego Kandydata do nagrody wraz z uzasadnieniem, w każdej z czterech kategorii konkursowych opisanych w §15 pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 niniejszego Regulaminu.
7. Laureaci poprzednich edycji Konkursu nie mogą być ponownie nominowani.
8. Sekretarz Konkursu łącznie z Radą Ekspertów ma prawo wskazania po jednym Kandydacie na Nominata w każdej kategorii z każdego subregionu.
9. Prace Komitetu Nominującego odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem środków teleinformatycznych.

Rada Ambasadorów Wschodu

§12

1. Radę Ambasadorów Wschodu co roku powołuje Sekretariat Konkursu, zapraszając do niej wszystkich Laureatów dotychczasowych edycji
2. Zadaniem Rady Ambasadorów Wschodu jest stworzenie Listy Nominatów oraz wybór Laureatów w następujących kategoriach:

 • Społecznie Odpowiedzialny;
 • Kultura i Sztuka;
 • Nauka;
 • Marka;
 • Nagroda Specjalna;
 • Honorowy Ambasador Wschodu

3. Każdy Członek Rady Ambasadorów Wschodu ma prawo do jednej nominacji wraz z uzasadnieniem, w każdej z wyżej wymienionych kategorii.
4. Wybór Laureata odbywa się w trybie głosowania Członkowie Rady Ambasadorów głosują na Nominatów w każdej z kategorii wymienionych w §15 pkt 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 z pominięciem tych, których sami nominowali.
5. Laureatem w danej kategorii zostaje Nominat, który otrzymał największą liczbę głosów we wspólnym głosowaniu Rady Ambasadorów i Rady Ekspertów Konkursu.
6. W przypadku równej ilości głosów, o wyborze Laureata decyduje Rada Ekspertów Konkursu wraz z Sekretarzem Konkursu w głosowaniu większościowym.
7. Laureaci poprzednich edycji Konkursu nie mogą być ponownie nominowani.
8. Sekretarzowi Konkursu łącznie z Radą Ekspertów przysługuje prawo wskazania jednego Kandydata na Nominata, w każdej z sześciu wymienionych wyżej kategorii.
9. Prace Rady Ambasadorów Wschodu odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem środków teleinformatycznych.

Kapituła Konkursu

§13

1. Kapitułę Konkursu powołuje co roku Sekretariat Konkursu wraz z Radą Ekspertów Konkursu.
2. Kapituła Konkursu składa się z minimum 5, maksimum 20 członków, wybieranych z grona:

 • Laureatów poprzednich edycji Konkursu w kategoriach: Biznes, Samorząd, Projekt, Turystyka;
 • Ekspertów z dziedzin: przedsiębiorczość, nauka, samorząd, organizacja społeczna, kultura i sztuka, media;
 • Praktyków z dziedzin: przedsiębiorczość, nauka, samorząd, organizacja społeczna, kultura i sztuka, media;

3. Stałym Członkiem Kapituły Konkursu jest Sekretarz danej edycji Konkursu.
4. Członkami Kapituły Konkursu mogą być także Członkowie Rady Ekspertów.
5. Członkowie Kapituły Konkursu wybierają Przewodniczącego spośród swojego grona w głosowaniu tajnym.
6. Zadaniem Kapituły Konkursu jest stworzenie Finałowej Listy Nominatów i wybór Laureatów Konkursu spośród tych Nominatów, którzy zostali zgłoszeni przez Komitet Nominujący i potwierdzili pisemnie lub elektronicznie udział w Konkursie.
7. Finałowa Lista Nominatów tworzona jest w trakcie głosowania korespondencyjnego. Każdy Nominat jest oceniany co najmniej przez 3 członków Kapituły na podstawie: uzasadnienia członka Komitetu Nominującego, ankiety informacyjnej dostarczonej przez Nominata oraz ogólnodostępnych źródeł informacji. Nominat oceniany jest w 5 obszarach merytorycznych przy użyciu skali punktowej: od 1 do 10 dla każdego kryterium.
8. Finałowa Lista Nominatów jest rankingiem punktowym, w którym zajmowane miejsce rankingowe są wynikiem średniej oceny 3 członków Kapituły.
9. Kapituła Konkursu przyznaje Tytuły Ambasadora Wschodu w następujących kategoriach:

 • Samorząd;
 • Biznes;
 • Projekt;
 • Turystyka.

10. Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o przyznaniu jednego Tytułu Odkrycia Roku w każdej z kategorii wymienionych w §15 pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4., spośród wszystkich Nominatów, którzy zostali zgłoszeni przez Komitet Nominujący i potwierdzili pisemnie lub elektronicznie udział w Konkursie.
11. Wybór Laureata dokonywany jest w głosowaniu tajnym większościowym, w oparciu o: Finałową Listę Nominatów i analizę dostarczonych przez Nominata informacji. Głosowanie nad wyborem Laureatów poprzedzone jest dyskusją nad wybranymi kandydatami.
12. W przypadku równej ilości głosów otrzymanych przez Nominatów, o wyborze Laureata decyduje Przewodniczący Kapituły.
13. Kapituła może podjąć decyzję o nieprzyznawaniu Tytułu Ambasadora Wschodu w danej kategorii lub o pozbawieniu Laureata Tytułu – również z mocą wsteczną – na wniosek jednego z jej członków, jeśli w trakcie dyskusji i głosowania tajnego uzna większością głosów, że zaszły okoliczności uzasadniające taką decyzję.

§14

Członkowie wszystkich Organów Konkursu powinni kierować się w swoich wyborach zasadami i wartościami opisanymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności wskazanymi w §4 i §16 niniejszego Regulaminu.

Kategorie i tytuły

§15

1. Tytuł Ambasadora Wschodu przyznawany jest w dziesięciu kategoriach: Samorząd, Biznes, Turystyka, Projekt, Społecznie Odpowiedzialny, Kultura i Sztuka, Nauka, Marka oraz Nagroda Specjalna i Honorowy Ambasador Wschodu.
1.1. Kategoria Ambasador Wschodu w dziedzinie Samorząd
Obejmuje przedsięwzięcia w dziedzinie samorządności w tym także działania inwestycyjne, inicjowane i realizowane na terenie Polski Wschodniej przez osoby reprezentujące administrację samorządową lub/i współpracujące z administracją samorządową, instytucje, podmioty zbiorowe, grupy formalne lub nieformalne których działania na rzecz społeczności lokalnej sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi tej społeczności, zwłaszcza rozwojowi jej dobrobytu i dobrostanu;
Tytuł ten przyznawany jest za dokonania szczególne, unikatowe, twórcze, reformatorskie i godne naśladowania, wykraczające poza wynikającą z obowiązków publicznych, samorządowych czy społecznych standardową działalność publiczną, samorządową lub społeczną. Dokonania te powinny mieć charakter ciągły lub procesowy, trwać co najmniej dwa lata. Wskazana jest współpraca międzysektorowa, angażująca administrację samorządową oraz partnerstwa publiczno-prywatne, lokalne i zewnętrzne, przy szerokim poparciu i twórczym zaangażowaniu zasobów lokalnej społeczności i lokalnego potencjału inwestycyjnego.
1.2. Kategoria Ambasador Wschodu w dziedzinie Biznes
Obejmuje działania prowadzone w ramach mikro i małych przedsiębiorstw (wg. ustawy), w szczególności działalności gospodarczej lub spółek prawa handlowego oraz projektów typu start-up;
Tytuł ten przyznawany jest za wyróżniające się osiągnięcia komercyjne na terenie Polski Wschodniej, które mają charakter ciągły lub procesowy, trwające co najmniej dwa lata (nie dotyczy projektów typu start-up), wykorzystanie lokalnych zasobów do tworzenia oryginalnych produktów lub usług wyróżniających się jakością i innymi istotnymi walorami oraz potencjałem rozwojowym.
1.3. Kategoria Ambasador Wschodu w dziedzinie Turystyka
Obejmuje wszelkie rodzaje inicjatyw o charakterze turystycznym realizowane na terenie Polski Wschodniej przez firmy, instytucje, organizacje lub osoby prywatne;
Tytuł ten przyznawany jest za tworzenie lokalnych, regionalnych lub ponadregionalnych markowych produktów turystycznych, które mają charakter ciągły lub procesowy, trwające co najmniej dwa lata i wykorzystujące potencjał obszaru na którym są realizowane, a ich podstawowym celem jest zwiększenie ruchu turystycznego w Polsce Wschodniej.
1.4. Kategoria Ambasador Wschodu w dziedzinie Projekt
Obejmuje wszelkie rodzaje inicjatyw o charakterze społecznym lub kulturalnym realizowane na terenie Polski Wschodniej – co nie wyklucza zasięgu ogólnopolskiego lub międzynarodowego – przez osoby, grupy nieformalne, podmioty gospodarcze, organizacje trzeciego sektora lub instytucje;
Tytuł ten przyznawany jest za innowacyjne, niestandardowe przedsięwzięcia o charakterze społecznym, wielokulturowym i transgranicznym, realizowane na terenie wschodniej Polski, które posiadają odpowiedni potencjał merytoryczny do dalszego rozwoju, a jednocześnie tworzą nową przestrzeń komunikacyjną festiwale, imprezy cykliczne.
1.5 Kategoria Ambasador Wschodu Społecznie Odpowiedzialny
Obejmuje inicjatywy i misje społeczne o szczególnej użyteczności publicznej, tworzone i organizowane na terenie Polski Wschodniej przez organizacje pozarządowe non-profit, grupy nieformalne, przedsiębiorstwa, instytucje lub osoby prywatne;
Tytuł ten przyznawany jest za przedsięwzięcia, które wprowadzają istotne, trwałe i pozytywne zmiany społeczne i środowiskowe, szczególnie takie które przyczyniają się do rozwiązania ważnych problemów społecznych, łagodzą czy ograniczają ich skutki lub im zapobiegają.
1.6 Kategoria Ambasador Wschodu Kultura i Sztuka
Obejmuje twórczość kulturalną lub artystyczną w każdej dziedzinie sztuki realizowaną lub inicjowaną przez wywodzących się z Polski Wschodniej lub silnie z nią związanych twórców indywidualnych, grupy formalne i nieformalne, podmioty lub instytucje;
Tytuł ten przyznawany jest za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz działania na polu upowszechniania i rozwoju kultury w tym edukacji we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki w szczególności: teatru, filmu, muzyki, literatury, sztuk wizualnych, tańca, twórczości ludowej, upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, muzealnictwa, edukacji artystycznej, architektury, a także kultury cyfrowej.
1.7 Kategoria Ambasador Wschodu Nauka
Obejmuje twórczość naukową w każdej dziedzinie realizowaną na terenie Polski Wschodniej przez naukowców indywidualnych, zespoły, podmioty lub instytucje;
Tytuł ten przyznawany jest za wybitne osiągnięcia naukowe o zasięgu lokalnym lub globalnym, w szczególności wynalazki, opracowania, odkrycia, programy i technologie, publikacje oraz działania na polu rozwoju i upowszechniania nauki i edukacji we wszystkich jej dziedzinach.
1.8 Kategoria Ambasador Wschodu Marka
Obejmuje działalność gospodarczą, społeczną, publiczną, naukową, kulturalną lub artystyczną realizowaną na terenie Polski Wschodniej przez osoby, przedsiębiorstwa, podmioty, instytucje lub grupy formalne i nieformalne;
Tytuł ten przyznawany jest za wybitne osiągnięcia gospodarcze, społeczne, publiczne, naukowe, kulturalne lub artystyczne, które budują markę własną oraz wizerunek miejsc, w których powstają lub z którymi są trwale związane, wzmacniając tym samym i wzbogacając markę i wizerunek Polski Wschodniej.
1.9 Kategoria Ambasador Wschodu – Nagroda Specjalna
Obejmuje przedsięwzięcia realizowane na terenie Polski Wschodniej lub pogranicza (Białoruś, Litwa, Słowacja, Ukraina) o charakterze transgranicznym lub multiregionalnym inicjowane przez osoby lub podmioty zbiorowe, grupy formalne i nieformalne, podmioty lub instytucje;
Tytuł ten przyznawany jest za zrealizowane jednorazowo lub realizowane cyklicznie przedsięwzięcia angażujące społeczność wschodniej Polski lub pogranicza w odkrywanie, zrozumienie i kultywowanie wielokulturowych powiązań regionu, wspólnych tradycji i historii.
1.10 Honorowy Ambasador Wschodu
Tytuł przyznawany jest osobom, których indywidualny dorobek w uprawianej przez nie dziedzinie kultury, sztuki, nauki, przedsiębiorczości gospodarczej lub społecznej wnosi wyjątkowy i trwały wkład w dziedzictwo cywilizacyjne Polski Wschodniej.
2. Odkrycie Roku w kategoriach: Samorząd, Biznes, Turystyka, Projekt
2.1 Kapituła Konkursu może przyznać Tytuł Odkrycie Roku w kategoriach: Samorząd, Biznes, Turystyka, Projekt.
2.2. Nominat, którego kandydatura jest zgłoszona do Tytułu Odkrycie Roku powinien spełniać następujące warunki:

 • Obejmuje przedsięwzięcia lub działalność gospodarczą, w tym turystyczną, publiczną, samorządową lub pozarządową, realizowaną na terenie Polski Wschodniej przez osoby, przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, grupy formalne lub nieformalne;
 • Tytuł ten przyznawany jest za wyjątkowe i unikatowe osiągnięcia lub zasługujące na szczególne uznanie inicjatywy w dziedzinach: Samorząd, Biznes, Turystyka.

2.3 Kapituła Konkursu o przyznaniu tytułu decyduje w głosowaniu jawnym poprzez jednomyślne zaakceptowanie Nominata przez wszystkich członków Kapituły Konkursu.

Kryteria i procedury

§16

Kandydatury do tytułów w poszczególnych kategoriach powinny być zgłaszane z zachowaniem i w oparciu o naczelne wartości Konkursu określone w §4 niniejszego Regulaminu oraz na podstawie następujących kryteriów merytorycznych:
1. Kandydat prowadzi legalną działalność na terenie Polski Wschodniej (zgodnie z obszarem określonym w §6 Regulaminu);
2. Działalność Kandydata spełnia następujące warunki:

 • Nie narusza powszechnie uznawanych norm społecznych;
 • Jest zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza z uwzględnieniem wymagań ekologicznych;
 • Jest udokumentowana, materialnie lub społecznie wymierna i sprawdzalna;
 • Reprezentuje co najmniej akceptowalne standardy jakościowe, użytkowe, technologiczne, estetyczne lub inne

3. Wskazane jest także, by zgłoszone do Konkursu przedsięwzięcia:

 • uwzględniały udokumentowane zaangażowanie lokalnego potencjału i kapitału społecznego, w tym także partnerstwo lokalne, regionalne lub/i zagraniczne;
 • miały charakter rozwojowy oparty na konkretnej strategii rozwoju, opatrzony konkretna wizją i misją;
 • opatrzone były zorganizowanym systemem komunikacji społecznej;
 • reprezentowały godny i możliwy do naśladowania model działalności.

§17

Konkurs trwa 13 tygodni (od 1 września do 27 listopada) i składa się z czterech etapów: Inauguracji, Nominacji, Finału oraz Gali Konkursu.

§18

1. Etap Inauguracji trwa od 1 września do 30 września 2021 i obejmuje:

 • Powołanie i rozpoczęcie statutowej działalności Sekretariatu;
 • Powołanie Organów Konkursu: w tym powołanie i/lub uzupełnienia składu Rady Ekspertów Konkursu, powołanie: Komitetu Nominującego, Kapituły Konkursu;
 • Zawiadomienia i dostarczenia członkom poszczególnych organów dokumentacji konkursowej oraz dostępu do systemu teleinformatycznego niezbędnego do wskazania nominacji i głosowania;
 • Publicznego ogłoszenia Inauguracji edycji Konkursu.

2. Etap Nominacji trwa od 13 września do 26 września 2021 i obejmuje:

 • przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na Nominatów od Komitetu Nominującego;
 • przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na Nominatów od Rady Ambasadorów;

3. Etap Finału trwa od 15 października do 27 listopada 2021 i obejmuje:

 • ogłoszenie w dniu 15 października 2021 Listy Nominatów w poszczególnych kategoriach konkursowych w §15 pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4;
 • przeprowadzenie obrad Kapituły Konkursu i wyłonienie Laureatów w poszczególnych kategoriach opisanych w §15 pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4;
 • zawiadomienie Laureatów przez Sekretariat Konkursu o wynikach głosowania Rady Ekspertów Konkursu, Rady Ambasadorów oraz Kapituły Konkursu;
 • podanie do publicznej wiadomości oraz opublikowanie na stronie internetowej Konkursu w dniu 27 listopada 2021 r. pełnej Listy Laureatów Tytułu Ambasadora Wschodu oraz Tytułów Odkrycie Roku jeśli zostaną przyznane.

4. Etap Gali Konkursu trwa jeden dzień i obejmuje:

 • uroczystą Galę Konkursu w Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim która zostanie przeprowadzona 27 listopada, podczas której następuje publiczne przedstawienie Laureatów wszystkich tytułów i nagród. Laureaci otrzymują Statuetki Ambasadora Wschodu, zaś Laureaci Tytułu Odkrycie Roku otrzymują pamiątkowe emblematy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Gali Ambasadorów Wschodu z ważnych i niezależnych od Organizatora przyczyn w szczególności na skutek działania siły wyższej lub wprowadzenia przepisów i rozporządzeń uniemożliwiających organizację Gali.

Postanowienia ogólne

§19

1. Lista Nominatów w kategoriach: Biznes, Samorząd, Turystyka oraz Projekt i Laureatów poszczególnych Tytułów publikowana jest przez Sekretariat Konkursu na stronie internetowej Konkursu pod adresem ambasadorwschodu.pl.
2. Kandydaci na Nominatów zgłoszeni przez Komitet Nominujący zobowiązani są do pisemnego lub elektronicznego wyrażenia zgody na udział w Konkursie w terminie 7 dni od otrzymania informacji z Sekretariatu Konkursu.
3. Nominaci zobowiązani są w ciągu 7 dni od dnia wyrażenia zgody na udział w Konkursie do wypełnienia i przesłania ankiety informacyjnej dostarczonej przez Sekretariat Konkursu, a także materiałów informacyjnych, ikonograficznych i/lub filmowych, które posłużą do oceny Nominata, a także przygotowania krótkiej prezentacji podczas Gali Konkursowej.
4. Brak otrzymania zgody Kandydata na Nominata w wymaganym terminie powoduje skreślenie Kandydata z Listy Nominatów.
5. Niedostarczenie przez Nominata w wymaganym terminie ankiety informacyjnej oraz materiałów wskazanych w pkt. 3 powyżej, skutkować będzie wyłączeniem Nominata z procedury oceny członków Kapituły.
6. Laureaci zawiadamiani są przez Sekretariat o otrzymaniu Tytułu Ambasadora Wschodu lub Tytułu Odkrycia Roku przez Sekretariat Konkursu oraz zapraszani są do udziału w Gali Konkursu.
7. W przypadku niemożliwości wzięcia udziału w Gali Konkursu, Laureaci wskazują osoby, które będą reprezentować ich podczas Gali lub wspólnie z Organizatorem ustalają formę odebrania Tytułu.
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie wymaga opłat rejestracyjnych ani żadnych innych opłat związanych z odbiorem nagrody. Wszelkie koszty związane z udziałem w Konkursie oraz koszty udziału w uroczystej Gali Ambasadorów Wschodu pokrywa Organizator.
9. Wszyscy Laureaci otrzymują oficjalne bezpłatne 2 osobowe imienne zaproszenie na uroczystą Galę Konkursową, obejmujące uczestnictwo w Gali Konkursowej wraz z noclegiem i śniadaniem w Hotelu Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim.
10. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu ani żadnych innych kosztów.

§20

Decyzje Sekretarza Konkursu, Rady Ekspertów Konkursu, Rady Ambasadorów, Kapituły Konkursu dotyczące Kandydatów, Nominatów i Laureatów są ostateczne i Uczestnikom Konkursu nie przysługuje od nich odwołanie.

§21

Prace Organów Konkursu przebiegają zgodnie z Regulaminem Konkursu, z którym zobowiązani są zapoznać się ich członkowie przed przyjęciem zaproszenia do zasiadania w tych Organach.

§22

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.ambasadorwschodu.pl i w siedzibie Organizatora Konkursu znajdującej się przy ul. Rynek 12 w Łosicach (08-200). Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerami telefonu 83 357 51 46 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@ambasadorwschodu.pl lub magazyn@krainabugu.pl.

§23

Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§24

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych (w prasie, telewizji, sieci, katalogach i plakatach wystaw oraz we wszelkich innych mediach). Prezentacje Laureatów mogą być także wykorzystywane przez Organizatora Konkursu do celów promocyjnych podczas lokalnych ekspozycji na terenie kraju i poza jego granicami oraz udostępniane podmiotom zainteresowanym organizacją prezentacji na swoim terenie.
2. Wszelkie dane gromadzone przez Organizatora w ramach Konkursu są przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia Konkursu, a każda osoba biorąca udział czynnie lub biernie w Konkursie, ma prawo wglądu, weryfikacji lub usunięcia danych zgromadzonych na potrzeby realizacji Konkursu.
3. Wszyscy uczestnicy Konkursu oraz członkowie Organów Konkursu w szczególności: Sekretariat Konkursu, Sekretarz Konkursu, Komitet Nominujący, Rada Ambasadorów, Kapituła Konkursu, akceptując niniejszy Regulamin wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 , poz. 1182 j.t., zwaną dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”) na potrzeby wykonania Konkursu; zgodnie z postanowieniami powyższej ustawy przysługuje im prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
4. Organizator informuje, a akceptujący postanowienia Regulaminu przyjmuje do wiadomości, że wobec treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Organizator po uzyskaniu oświadczenia akceptacji niniejszego Regulaminu, bez konieczności uzyskania zgody Uczestnika, uprawniony jest do przetwarzania jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniach i innych materiałach, albowiem jest to niezbędne do zrealizowania Konkursu (art. 6. ust. 1 pkt b) RODO). Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora następować będzie na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na zasadach wynikających z RODO.

§25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Sekretariat Konkursu w porozumieniu z Radą Ekspertów Konkursu i/lub Kapitułami Konkursu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021r.